Certificat de Garanție

 

1. Prezentul certificat reglementează cadrul necesar privind garanția produselorcertificate becuri auto, mărcile Wolfram și Niken, astfel cum acestea toate suntdefinite în OG 80/2000 și în Anexa OMTCT nr. 2.135/2005, comercializate de SC Labyrinth Out Business Consulting SRL care sunt comercializate /distribuite către consumatori, denumite în continuare becuri auto.

 

2. În sensul prezentului certificat, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

   2.1 consumatorul este definit conform art. 2 pct.2 din OG 21/1992 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 2 lit. a) din Legea 449/2003;

   2.2 vânzătorul este persoana juridică autorizată, care, în cadrul activității sale, comercializează produsele introduse pe piață de SC Labyrinth Out Business Consulting SRL în condițiile unui contract încheiat cu consumatorul;

   2.3 unitatea de service auto este operatorul economic care are capabilitatea tehnică adecvată de a desfășura activități de instalare a pieselor auto, de reparații, de întreținere și / sau de reglare funcțională a vehiculelor rutiere, precum și activitățile de înlocuire de șasiuri și / sau caroserii ale vehiculelor și care, în urma unei evaluări, au fost autorizați de către Registrul Auto Român (R.A.R.), conform OMTCT nr. 2.131/2005;

   2.4 termen de garanție - limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorilor;

   2.5 durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit în documentele tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părți, în cadrul căruia produsele de folosință îndelungată trebuie să își mențină caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare;

   2.6 garanția comercială - orice angajament asumat de vânzător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

 

3. Fac obiectul garanției conform prezentului certificat produsele menționate la pct.1, introduse pe piață de SC Labyrinth Out Business Consulting SRL, care suntcumpărate de consumatori în mod direct sau de la vânzători, identificatecorespunzător prin bonuri fiscale și / sau facturi fiscale. Documentele decumpărare a produselor supuse prezentei garanții vor conține cel puținurmătoarele elemente de identificare: (i) codul de identificare produs dat de cătreproducător, (ii) denumirea / descrierea detaliată a produsului.

 

4. TERMENE DE GARANȚIE. DURATA MEDIE DE UTILIZARE

Garanția se acordă pentru lipsa de conformitate și / sau vicii ascunse ale produsului.

Pentru orice lipsă de conformitate din perioada de garanție și / sau viciu ascuns apărut în timpul duratei medii de utilizare a produsului, SC Labyrinth Out Business Consulting SRL se angajează față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să înlocuiască produsul cumpărat sau să restituie prețul plătit de consumator.

Durata medie de utilizare / funcționare a produsului bec auto este dată de către producător, pe baza testelor de producție, în ore de funcționare.

Datorită diferențelor constructive și de tehnologie folosită în producerea produsului bec auto – exemplu: bec auto halogen standard, bec auto halogen cu lumină îmbunătățită, bec auto xenon care funcționează doar împreună cu un echipament electronic suplimentar numit balast sau droser, bec auto xenon cu lumină îmbunătățită, bec auto xenon cu durată lungă de viață etc. -, durata medie de utilizare / funcționare este foarte variată și diferită în funcție de tipul constructiv al produsului bec auto.

De asemenea, folosirea / utilizarea produsului bec auto este foarte variată, în strictă legătură cu durata de folosire / utilizare a autoturismului în condiții de noapte sau vizibilitate redusă atunci când se presupune ca produsul bec auto este funcțional și utilizat, precum și în concordanță cu legislația rutieră din anumite țări unde folosirea produsului bec auto pentru luminile de întâlnire este obligatorie pe tot parcursul deplasării, de zi sau de noapte, pe anumite categorii de drumuri, în cazul când autoturismul nu este echipat cu lumini DRL (lumini de zi Day Running Lights, altele decât luminile de întâlnire - faza scurtă). De aici se poate trage concluzia că o relație între timpul de viață dat de durata de funcționare / utilizare a produsului bec auto și raportarea în luni calendaristice de funcționare / utilizare este strict subiectivă la fiecare caz particular de utilizare a autoturismului, fie în scop personal sau profesional.

În tabelul de mai jos se descriu caracteristicile testelor de producție declarate de către producători precum și termenul de garanție acordată produsului bec auto.

 

Serie                  Halogen           Halogen          Halogen            Halogen               Niken

Producător   Standard     Night Vision     Sky Blue        Ultra Vision        ProSeries

Wolfram            B3: 330 h          B3: 150 h            B3: 150 h           B3: 150 h           B3: 4000 h

Niken                TC: 550 h           TC: 250 h           TC: 200 h         TC: 250 h         TC: 5000 h

Garanție             6 luni                    3 luni                    3 luni                     3 luni                    12 luni

 

Serie                    XENON              XENON            XENON              XENON               XENON

Producător   Standard        Standard        LongLife        UltraViolet       UltraViolet

                                 4300K                6000K              4300K                4300K                 6000K

Wolfram          B3: 2000 h        B3: 1500 h       B3: 4000 h        B3: 2000 h        B3: 1500 h

                           TC: 3000 h         TC: 3000 h      TC: 5000 h       TC: 3000 h        TC: 3000 h

Garanție            12 luni                   12 luni                 12 luni                  12 luni                  12 luni

 

Pentru restul seriilor de becuri auto, camion și motocicletă din gama becurilor auxiliare, producător Wolfram, termenul de garanție este de 12 luni.

 

Termeni și note asupra datelor din tabelele de mai sus:

a. Timp de viață B3: timpul de funcționare până la care 3% din produsul becauto au încetat să mai funcționeze;

b. Timp de viață TC: timpul de funcționare până la care 63,2% din produsul becauto au încetat să mai funcționeze;

c. Timpi de funcționare pot diferi în funcție de modelul constructiv al produsuluibec auto, al puterii și a tehnologiei constructive (bec auto pentru far, pentruproiectoare, cu sau fără capac oglindă, cu două filamente pentru fază scurtă /lungă / poziție în același bec auto, bec auto halogen, bec auto xenon, bec autoLED etc). Timpii de funcționare din tabel pentru becurile halogen suntraportați la nivelul produsului bec auto cu soclu H7 iar pentru becurile tipxenon HID seria Standard 4300K sunt raportați la soclul D1S unde tensiuneade alimentare este de 85V. De exemplu pentru produsul bec auto xenon cusoclu D3S din aceeași serie Xenon Standard 4300K, unde tensiunea dealimentare este de 42V, timpul de viață B3 este de 2000 h, iar timpul de viațăTC este de 4000 h, deci mai mult decât la modelul din aceeași serie dar cutensiune de alimentare de 85V;

d. O relație între timpul de viață dat de durata de funcționare / utilizare aprodusului bec auto și raportarea în luni calendaristice de funcționare /utilizare este strict subiectivă la fiecare caz particular de utilizare aautoturismului în scop personal sau profesional. Folosirea produsului bec autope un autoturism personal cu un rulaj de mediu de 12000 - 15000 Km pe aneste total diferită de utilizarea produsului bec auto într-un autoturism decompanie / taxi / ride sharing / curierat / livrare bunuri etc., autoturism careface mult mai mulți Km rulaj pe an în comparație cu un autoturism cu utilizarepersonală. Deoarece acești Km rulați sunt greu de contorizat, producătorii debecuri auto au ales să furnizeze consumatorilor timpii de viață al produsuluibec auto și să încerce să medieze un timp de garanție al produsului bec auto;

e. Un caz exemplu: folosirea autoturismului personal cu un rulaj de 15000 Kmpe an duce la drum parcurs zilnic în cuantum de aproximativ 40 Km.Considerând ca viteza medie de deplasare este de 40 Km/h și ca produsul becauto este funcțional pe toată durata deplasării, rezultă o utilizare a acestuia de1 h/zi, în fiecare zi din anul calendaristic. Într-un an utilizarea produsului becauto este de 365 h;

Dacă viteza medie de deplasare scade la 20 Km/h, rezultă o utilizare a acestuiade 2 h/zi, în fiecare zi din anul calendaristic. Atunci, într-un an utilizareaprodusului bec auto este de 750 h. La o deplasare de 3h/zi, în fiecare zi dinanul calendaristic, avem o utilizare a produsului bec auto de 1095 h.

De aici concluzia multitudinilor de variabile în utilizarea produsului bec autocare țin strict de tipul / timpul de utilizare a autoturismului.

f. Instalarea becurilor auto în afara unui service auto autorizat R.A.R., fărăpersonal instruit și calificat în montarea becurilor auto poate duce ladeteriorarea prematură a acestora și scurtarea timpului de viață /funcționare a acestora. Un exemplu comun este atingerea suprafeței de sticlă a becurilor cu mâna neacoperită astfel încât grăsimea din pielea mâinii se transferă pe sticla becului iar, la temperaturile foarte înalte de lucru a becurilor, sticla se va deteriora în zona contactului datorită arderii grăsimii transferate punctual. De asemenea, șocuri mecanice pot fi aplicate la montajul becurilor auto dacă instalarea are loc fără dispozitive și echipamente adecvate și un personal special instruit pentru această operație.

 

5. DREPTURILE CONSUMATORULUI

   5.1 Drepturile legitime ale consumatorului sunt prevăzute în Cap. III, articolele 9-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, după cum urmează:

   Art. 9 - Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele;

   Art. 10 - În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, în condițiile art. 13 și 14;

  Art. 11 - (1) În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată;

   (2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare: a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate; b) importanța lipsei de conformitate; c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator;

   (3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente;

   (4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare;

   (6) Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial;

   Art. 12 - Noțiunea fără plată, prevăzută la art. 10 și 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare;

   Art. 13 - Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fărăinconveniente semnificative pentru consumator.

   Art. 14 - Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

   5.2 De asemenea, consumatorul are și drepturile prevăzute de art. 10 – art. 18 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și art. 27 lit. a) – g) din Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului.

   5.3 Drepturile consumatorului nu sunt afectate prin Garanția Comercială oferită.

 

6. MODALITĂŢILE DE ASIGURARE A GARANŢIEI, ÎNLOCUIREPRODUS NECONFORM

   6.1 Cererea de acordare a garanției va fi adresată SC Labyrinth Out Business Consulting SRL și va fi depusă la vânzător în termen de maxim 15 zile de la constatarea lipsei de conformitate, însoțită de următoarele înscrisuri:

a. Copie după factura / bonul fiscal de cumpărare a produsului bec auto emis devânzător. Factura / bonul fiscal ține loc de Certificat de Garanție.

b. Copie după talonul autoturismului pe care a fost montat produsul

c. Copie după devizul de instalare a produsului și factura / bonul fiscal, emise deunitatea de service auto autorizat R.A.R., precum și autorizația R.A.R. a service-ului auto care a asigurat instalarea produsului bec auto

d. Deviz de constatare a defecțiunii, însoțit de un test de diagnoză, făcut într-unservice autorizat R.A.R., pentru tipul de manoperă de executat

e. Copie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului alcărui produs fac obiectul garanției

f. Copie care atestă valabilitatea inspecției tehnice periodice a vehiculului

g. Notă de constatare a lipsei de conformitate sau a viciului ascuns a produsuluiemisa de unitatea de service auto autorizată R.A.R.

   6.2 Dacă solicitarea de garanție este întemeiată, SC Labyrinth Out Business Consulting SRL va înlocui în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii prevăzute la pct. 8, produsele neconforme.

   6.3 În cazul solicitării de garanție prin care se invocă vicii ascunse, SC Labyrinth Out Business Consulting SRL va înlocui produsele în termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea expertizei tehnice efectuate conform art. 13 alin. (2) din OG 21/1992, dacă producătorul sau organismul tehnic abilitat care a efectuat expertiza au constatat existența acestor vicii.

   6.4 Dacă din diverse motive, SC Labyrinyh Out Business Consulting SRL nu poate asigura înlocuirea produselor neconforme ori cu vicii ascunse, va acorda consumatorului măsuri reparatorii echivalente conform art.11 din Legea nr. 449/2003.

   6.5 În cazul în care solicitarea de garanție este neîntemeiată, consumatorul va suporta cheltuielile aferente cercetării / expertizării produsului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse (costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare).

   6.6 Produsele înlocuite în perioada de garanție devin proprietatea SC Labyrinth Out Business Consulting SRL și vor fi predate de consumator vânzătorului.

 

7. SITUAȚII CARE EXONEREAZĂ SC LABYRINTH OUT BUSINESSCONSULTING SRL DE RĂSPUNDEREA PRIVIND GARANȚIA SAUCARE CONDUC LA IEȘIREA DIN GARANȚIE A PRODUSULUI

   7.1 Produsul cumpărat de consumator nu a fost introdus pe piață de SC Labyrinth Out Business Consulting SRL.

   7.2 Consumatorul a comandat în mod greșit produsul sau a utilizat date de identificare eronate.

   7.3 Consumatorul nu solicită garanția în termenul menționat în prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. a-g, ori acestea sunt completate greșit, incomplet sau necorespunzător.

   7.4 Consumatorul a pierdut certificatul de garanție / factura fiscală care atestă achiziția produsului.

   7.5 Produsul a fost utilizat în alte scopuri sau pe alte tipuri vehicule decât cele indicate de producător.

   7.6 Produsele prezintă o uzură normală datorită funcționării.

   7.7 Produsele nu au fost montate / instalate / reglate / verificate într-o unitate de service auto autorizată conform prevederilor de la pct.2.3 din prezentul certificat, ori aceste operații au fost efectuate fără scule ori dispozitive adecvate, fără respectarea tehnologiei de lucru stabilita de constructorul vehiculului sau a fabricantului produsului.

   7.8 La terminarea instalării produsului unitatea de service auto nu a efectuat operațiile de verificare, etalonare, reglare impuse de constructorul vehiculului sau fabricantul produselor.

   7.9 Produsul a fost montat incorect sau împreuna cu piese conexe uzate, neconforme cu specificațiile producătorului sau modificate.

   7.10 Uzura sau defectul produsului se datorează suprasolicitării, întreținerii sau reglajelor / verificărilor periodice necorespunzătoare, ori a intervențiilor neautorizate asupra produsului în perioada de garanție a acestora.

   7.11 Produsul prezintă urme de lovituri, șocuri mecanice, zgârieturi, rupturi, fisuri, îndoituri, deformări, care nu îi sunt imputabile, sau a suferit acțiunea unor factori externi procesului normal de funcționare.

   7.12 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (șocuri termice, electrice, mecanice).

   7.13 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiții necorespunzătoare: competiții sportive, raliuri, ori au fost modificate instalațiile și sistemele acestuia.

   7.14 Vehicule folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de constructor sau care au fost exploatate în competiții sportive, raliuri, taximetrie, școli de șoferi.

   7.15 Instalarea neautorizată pe vehicul de echipamente / accesorii altele decât cele din echiparea din fabrică.

   7.16 Deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului datorită transportului, manipulării, depozitării, păstrării, utilizării, exploatării necorespunzătoare, ori a contactului cu produse chimice agresive sau apropierii de surse de căldura.

   7.17 Seria / marcajul / codul constructiv sau de identificare al produsului a fost șters sau acesta prezintă marcări ori ștanțări artizanale.

   7.18 Demontarea în parți componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător, acolo unde este cazul.

   7.19 Vehiculul prezintă defecțiuni la sistemul electric.

   7.20 Defectarea produselor datorită prezentei corpurilor străine, apei, prafului, mizeriei în zonele de funcționare a acestora.

   7.21 Nerespectarea intervalului și a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului.

   7.22 Vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecția tehnică periodică a expirat înaintea apariției cazului de garanție.

 

8. DESCRIEREA OPERAȚIUNII DE CUMPĂRARE A PRODUSULUI CEFACE OBIECTUL PREZENTEI GARANȚII

a. Denumirea produsului/materialului și elementele sale de identificare

................................................................................................................................................

b. Vânzătorul sau unitatea de service auto de la care consumatorul a cumpăratprodusul (denumire, sediu, CUI, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(nume / prenume, semnătura, stampila)

................................................................................................................................................

c. Nr. factură / bon fiscal / deviz de reparație

................................................................................................................................................

d. Data cumpărării

................................................................................................................................................

e. Marca, tipul și nr. de înmatriculare a vehiculului căruia îi este destinat produsul

................................................................................................................................................

f. Consumator / Cumpărător (Nume, Prenume, Adresa, CNP, CI)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

g. Declarația consumatorului: „Prin prezenta declarație confirm că am fost informat,în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor esențiale ale produselor vândute de către vânzător, inclusiv cu privire la securitatea produselor și instrucțiunile de utilizare. De asemenea, declar că am primit produsul în perfectă stare, acesta corespunde solicitării mele, este destinat pentru vehiculul de la pct. 8 lit. e, care nu este utilizat în condițiile menționate la pct. 7.13 din certificat. Am luat la cunoștința de conținutul prezentului certificat și am primit originalul acestuia împreună cu documentele de la pct. 8 lit. c.

(semnătura consumatorului)

..................................................................

 

SC LABYRINTH OUT BUSINESS CONSULTING SRL

Sediu Social: Str. Dănulești Nr. 3 B, Sector 2, București

Nr. Reg. Com: J40/18542/2022, CUI: 46863786

Telefon: 0744550003 / E-mail: contact@lightoncarparts.com

Nume: Sorin Stroilescu / Funcția: Administrator

 

Semnătura

...................................................................

Ștampila

...................................................................

 

Notă: Conform art. 21 alin. (3) din Legea nr. 449/2003 prezentul certificat se emite numai pentru produsele de folosință îndelungată astfel cum sunt definite de art. 2 litera i) din lege.

 

 

CERTIFICATUL DE GARANȚIE NU ESTE TRANSMISIBIL